STARTSIDA ARBETEN BILDER LÄNKAR  
   
   

  

                     

 

Översikt över projektarbeten och arbeten i miljökunskap

Några bilder från arbetet om oxidation

Arbetsmiljö En undersökning av olika arbetsmiljöer i Varatrakten.

Bekämpningsmedel Om användningen av bekämpningsmedel i Sverige.

Biologisk mångfald Ett arbete om olika ekosystems artrikedom.

Brunvattenundersökningen/Åarnas färger: Eleverna undersökte färgen i alla viktiga åar i Västergötland. De gjorde också erosionsundersökningar på Lidan. De samlade upp alla uppgifter om vilka fiskarter det finns i åarna.

Klimatfrågor En kritisk granskning av olika aspekter när det gäller klimatet.

Nossanundersökningen: Eleverna åkte längs Nossan och gjorde vattenanalyser för att undersöka halter av näringsämnen och mineralämnen.

Oxidation: Vid vilken syrehalt slocknar ljuset?

Paddförsöket: Eleverna undersökte hur östrogen i vatten påverkar könet hos paddyngel. Det var detta arbete som fick ett pris.

Textilproduktion   Hur kan man få fram textilier som är miljövänliga?

USA:s miljö I detta elevarbete redovisas en enkätundersökning om miljöfrågor som gjordes i USA. Dessutom gjordes jämförande litteraturstudier av skillnader/likheter mellan de Stora Sjöarna och Vänern när det gäller dessa sjöars miljöhistoria.

Utrotning av djur  Hur många djurarter dör ut per år? En kritisk granskning.

Vargstudier: Eleverna gjorde ett kritiskt studium av vargfrågan. De tog också upp hur mer vargar i framtiden skulle påverka den biologiska mångfalden.

Östrogenarbetet: Eleverna undersökte halten av östrogen i Nossan och i ett antal reningsverk. Själva labbarbetet gjordes på Eurofins i Lidköping.