Dagens Bild -16 november  2016

         
Tom oljetanker  Isländska kor Full oljetanker

Vi jämför metanutsläpp från dessa kategorier.

Miljögrupper jagar kornas metanrapande och bakom detta ligger veganernas motstånd mot att äta kött, idéer man försöker sprida så mycket som möjligt. Därför uppförstoras metanets roll som växthusgas och man påpekar gärna att metanet är 24 ggr starkare som växthusgas än CO2. Men man talar inte gärna om att metan mäts i ppb (parts per billion)

Men oljetransporterna speciellt i varma länder avger också mycket metan enligt Ny Teknik se http://www.nyteknik.se/opinion/raolja-som-dunstar-fran-tankfartyg-ett-gigantiskt-miljoproblem-6397054

Avdunstningen av kolväten från de supertankers som fraktar råolja till olika raffinaderier i världen innebär en gigantisk miljöskandal. Inga beslutsfattare, vare sig inom politik, näringsliv eller myndigheter, bryr sig om att försöka stoppa utsläppen från oljeindustrins transporter. Råoljan förvaras i ett antal stora tankar på fartyget. Tankarna står i förbindelse med omgivande luft för att undvika övertryck. När temperaturen överstiger kokpunkten för ett visst kolväte så avgår en viss mängd per tidsenhet ut genom ventilationsrören av till exempel metan – det mest lättflyktiga kolvätet i råoljan med 24 gånger större växthuseffekt än koldioxid”.

Författaren måste nog tänka på klimatfrågan här!

Avdunstningen av kolväten sägs det och det betyder metan till säkert 95 % tror jag. (Har inte hittat någon exakt sammanställning av dessa utsläpp)

”Det Norske Veritas, DNV, beräknat att dessa fartyg tillsammans släpper ut nästan lika stor mängd flyktiga kolväten som hela EU:s landbaserade verksamheter. Utsläppen från trafik, industri, kraftverk, kommuner och varukonsumtion sammantaget är sju miljoner ton per år, att jämföra med utsläppen från råoljetransporterna med supertankers på fem miljoner ton.”

Plus att fartygen släpper ut en mängd försurande svaveldioxid vilket kanske är ännu värre?

Men hur stort problem är då detta med utsläpp av lättflyktiga kolväten? Är det verkligen en gigantisk miljöskandal eller är det kanske något av en piss i Mississippi när det gäller klimatet?

En sak är säker att det är en förlust av värdefull energi!

Utsläppen av lättflyktiga kolväten från oljetankers är egentligen inte så stora men lägger vi till alla de landbaserade utsläppen från olje- och kolindustri mm så är det mer än kornas rapande om man vill jämföra enligt WGI, AR5.

Hur mycket metan rapar världen kor som jämförelse? Ca 80 till 90 miljoner ton metan per år, vi vet inte riktigt hur många kor det finns i världen. Enligt WGI,AR5.

När vi betraktar diagrammet nedan lägger vi märke till att även termiter tas med. Men det är inte bara termiter som har en symbios med metanbakterier. Det är många tropiska insekter som lever i symbios med metanogener och det är därför nedbrytningen går så fort i tropikerna.

 

Idisslarnas rapande är ca 16 % av alla metanutsläpp och det är nog också ganska naturligt. Oljetankers utsläpp blir knappt 1 % av metanutsläppen men totalt sett är det 19 % från olje-, kol- och naturgasindustrin.

Totala utsläpp är ca 600 miljoner ton metan totalt av naturliga och mänskliga aktiviteter. 580 milj ton tas bort av atmosfärens städgumma, hydroxylradikaler vilket betyder att 97 % tas bort. (Ökningstakten blir ca 20 miljoner ton metan per år i atmosfären). Räknar vi med att även 97 % av utsläpp från tankers tas bort av dessa 5 milj ton blir det kvar 0,15 milj ton. Vad blir dessa tankers bidrag till ökningen av metan per år? Det blir knappt 1 %

Ökningstakten totalt av metan är ca 5 ppb per år i genomsnitt sedan början av 90-talet.

Detta blir en ökning i atmosfären per år på ca 0,04 ppb (delar per miljard) från dessa oljetankers.

Se sammanställningen i Wikipedia (WGI,AR4) https://en.wikipedia.org/wiki/Atmospheric_methane

I AR5 WGI s 507 räknar man med 14 +/- 3 miljoner ton per år annars är det ganska lika summor. Räknar vi om dessa ca 0,04 ppb till CO2 ekvivalenter blir det 24 x 0,04 = 0.96 ppb

Detta räknar vi om till ppm och det blir ca 0,001 ppm per år.

Vilket är en piss i Mississippi med avseende på växthuseffekten!!

Eller menar författaren något annat med att lättflyktiga kolväten avdunstar?

Se även http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2016/vecka10/db16mar08.htm angående felräkningen av kornas metanrapande.
Och http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2015/vecka52/db15dec21.htm

Vi kan även jämföra med andra lättflyktiga kolväten.

https://en.wikipedia.org/wiki/Volatile_organic_compound

Biologically generated VOCs (non-methane hydrocarbons, NMHC)

Not counting methane, biological sources emit an estimated 1150 teragrams of carbon per year in the form of VOCs.[14] The majority of VOCs are produced by plants, the main compound being isoprene. The remainder are produced by animals, microbes, and fungi, such as molds.

The strong odor emitted by many plants consists of green leaf volatiles, a subset of VOCs. Emissions are affected by a variety of factors, such as temperature, which determines rates of volatilization and growth, and sunlight, which determines rates of biosynthesis. Emission occurs almost exclusively from the leaves, the stomata in particular. A major class of VOCs is terpenes, such as myrcene.[15] Providing a sense of scale, a forest 62,000 km2 in area (the US state of Pennsylvania) is estimated to emit 3,400,000 kilograms of terpenes on a typical August day during the growing season.[16] VOCs should be a factor in choosing which trees to plant in urban areas.[17] Induction of genes producing volatile organic compounds, and subsequent increase in volatile terpenes has been achieved in maize using (Z)-3-Hexen-1-ol and other plant hormones.[18]

Anthropogenic sources emit about 142 teragrams of carbon per year in the form of VOCs.[14]

(1 Terragram är lika med 1 miljon ton)

Naturliga källor 1150 miljoner ton (isopren finns i störst mängd och den produceras i stora mängder av växter)

Mänskliga källor 142 miljoner ton (stora källor är lösningsmedel som aceton)

Totalt ca 1300 miljoner ton

Dessa icke-metankolväten ( non-methane hydrocarbons), reagerar mycket snabbare med hydroxylradikaler än metan. Dessa kolväten har ingen växthuseffekt. Endast tre till fematomiga molekyler har en växthuseffekt.

Om atmosfärens självrenande förmåga se ex http://www.nature.com/ngeo/journal/v7/n8/abs/ngeo2199.html

Vad är då årliga utsläpp av 5 miljoner ton metan? En mindre piss i den berömda floden!

Synd bara att värdefull energi går förlorad. Oljespill är heller inte bra. Försurande oxider är heller inte bra. Men på ett seminarium om klimatsmart mat fick jag en gång lära mig att transporterna är så billiga och effektiva att vi behöver inte tänka så mycket på kostnaden för dessa.

Dessa tankers släpper mest ut flyktiga kolväten när de passerar varmare hav. I en kommentar till artikeln i Ny Teknik sägs det ”Avdunstningen är således mest omfattande i de varma haven i närheten av ekvatorn, där också en stor del av transporterna sker. De största utsläppen sker i samband med att råoljan pumpas in i lasttankarna och då speciellt i oljehamnarna i Mellanöstern där det inte sällan är över 40 grader C.”

I varmare områden är det samma sak med metan som med CO2. Det finns redan så mycket vattenånga i atmosfären så lite extra CO2 eller metan har ingen större betydelse enligt IPCC. Dessa våglängdsband är redan blockerade av vattenånga.