Dagens bild 4 mars 2020

Små partiklar i inandningsluften är farliga för hälsan! Exempelvis ökendamm. Svenska forskare har varit i Mali och studerat hur de svenska soldaterna där är utsatta för små partiklar.

PM2,5 är partiklar som är mindre än 2,5 mikrometer i diameter. De farligaste är under 0,1.

PM10 är partiklar som är under 10 mikrometer.

Först några diagram från Sverige som visar minskningen sedan 1990 av dessa partiklar i luft.

 
Det finns både naturliga och partiklar som människor släppt ut.”Omkring 90 % av alla partiklar i atmosfären har skapats genom naturens egna processer, medan cirka 10 % har skapats till följd av mänskliga aktiviteter. Andelen partiklar som skapats genom mänsklig aktivitet kan vara avsevärt högre i tätorter. Höga halter PM i luften orsakar hälsorisk i luftvägarna (nedsatt lungfunktion och lungcancer) samt i form av hjärtsjukdomar. PM används som klassificering för alla partiklar som utgörs av små fragment av fasta eller flytande material som svävar i en gas eller vätska”. Wikipedia

Vidare sägs det om bunkeroljan som förbrännas i stora fartygsmotorer. Den innehåller så stora halter svavel att ett större containerfartyg kan förorena luften lika mycket som 50 miljoner bilar. Det bildas många partiklar från förbränningen och speciellt mycket då det är svavelhaltig olja.Preems raffinaderi behövs.

https://anthropocene.live/2020/02/26/ja-till-preemraff-for-miljons-skull/

Om Mali

https://www.foi.se/rest-api/report/FOI-R--4609--SE

De viktigaste källorna till dödlighet som en följd av PM i Afrika är naturliga källor,såsom ökendamm och förbränning av biomassa. Bedömning av kronisk ohälsa och dödlighet förknippad med exponering för ökendamm är dock mer osäker än motsvarande bedömning från typiska luftföroreningar i industrialiserade länder, där de flesta epidemiologiska kohortstudier har genomförts. När det gäller ökendamm antyder emellertid flera studier att dammet, i likhet med förbränningsrelaterade partiklar, fysiskt kan skada luftvägsslemhinnor, trigga oxidativ stress, skada DNA och orsakalungfunktionsnedsättning.

Följande diagram visar vilka delar av världen som har för höga halter av partiklar i luften.

En sammanställning av epidemiologiska studier visar att exponering av ökendamm från Sahara ökar mortaliteten hos befolkningen i Europa. Daglig mortalitet bland befolkningeni Barcelona visade sig öka med nästan 10 % per 10 µg/m3 ökning av PM10-2.5 de dagar Barcelona var påverkat av damm från Sahara [Perez et al. 2008]. I en studie från Cypern har forskarna under tio år följt upp sjukligheten och noterat en ökning av totala antalet sjukhusbesök med ca 5 % under dagar med påverkan från damm från Sahara [Middletonet al. 2008]. Effekterna av exponering på plats i Afrika, är givetvis större.

Ökendamm är farligt.

De länder på kartan som har vitmarkerade områden som exempel Sverige har renare luft. Det sägs att det är under dos-responsgränserna. Dosen är så liten så att det blir normalt sett ingen respons från kroppens immunsystem.

Typiska värden kan vara cirka 100 miljoner partiklar per kubikcentimeter luft i cigarettrök eller rök från en skorsten, cirka 10 000 till 100 000 partiklar per kubikcentimeter luft i stadsmiljö, cirka 1000 partiklar per kubikcentimeter luft på landsbygden, cirka 100 partiklar per kubikcentimeter luft i arktiska områden och cirka 1 partikel per kubikcentimeter luft i rena rum av klass 1. Helt partikelfri luft kan knappast uppbringas. Vi kan sällan se partiklarna, på grund av deras små storlekar, utom i vissa fall, till exempel rök då det är mycket höga koncentrationer eller dimma och moln då dropparna är relativt sett ganska stora.

https://www.avhandlingar.se/avhandling/ec5367f2b7/

Vanligtvis är de flesta kondensationskärnorna i storleksordning 0,1 till 1 mikrometer. När vattenånga kondenserar växer partikeln och blir en droppe eller en ispartikel (beroende på temperaturen), oftast till en storlek som är betydligt större än kondensationskärnorna. Moln- och dimmdroppar är vanligen någon till några tiotals mikrometer. Detta betyder att storleken kan växa 10 till 100 gånger i diameter räknat och räknat i volym 1000 upp till 1 miljon gånger. Det är således en mycket stor volymökning som sker. För att ett moln skall börja regna krävs dock att regndroppar eller snöflingor bildas och dessa är vanligen omkring 1 millimeter i diameter. Nederbörd bildas genom att olika typer av partiklar bildar kondensationskärnor för vattendroppar.