Dagens bild 21 november 2018

Hur är det med luftföroreningarna idag?

När man läser tidningar och lyssnar på nyheterna på TV tror man att man är tillbaka på 1970-talet. Mycket föroreningar i stadsluft, många dör av dessa föroreningar osv.

Folkhälsomyndigheten skriver följande: ”I Sverige har medellivslängden aldrig tidigare varit så hög som de senaste åren, medellivslängden i befolkningen var 82,3 år 2016. Medellivslängden var 84,1 år för kvinnor och 80,6 år för män 2016. Kvinnor lever längre än män, samtidigt som den långsiktiga utvecklingen visar att skillnaden mellan kvinnor och män minskar. Däremot ökar skillnaden mellan olika utbildningsgrupper. Återstående medellivslängd vid 30 års ålder har sedan 2006 fram till 2016 konstaterats öka i alla utbildningsgrupper och bland båda könen med undantag för dem med förgymnasial utbildningsnivå som uppvisar i stort sett oförändrad nivå. Skillnaden i medellivslängd mellan olika län har inte förändrats i någon större utsträckning mellan åren 2006–2010 till 2012–2016. För kvinnor var medellivslängden högst i Hallands län och Kronobergs län (84,7 år), och för män var medellivslängden högst i Kronobergs län (81,3) under 2012–2016.”

Fler människor bor i stadsområden, de flesta invandrare hamnar i stadsmiljöer. Se bara på hur Stockholm expanderar.

Man talar mycket om partiklar och kväveoxider som knyts till dieselbilar.

Hur är då utvecklingen av kvävepartiklar och kväveoxider i luften?

Vi får vända oss till Naturvårdsverket igen.

Först kväveoxider. Kväveoxider från inrikes transporter har minskat med två tredjedelar sedan 1990. Bra eller hur.

Partiklar. Här är det industrier som minskat mest.

Metaller. Visst det fortsätter att minska.

Det var ju i mitten av 1990-talet som bly i bensinen förbjöds och det syns i diagrammet. Undrar om det skulle falla någon läroboksförfattare in att ta med ett diagram som detta i sina läroböcker? Troligtvis inte.

Kadmium inte minskat sedan slutet av 1990-talet. Fjärrvärmedelen har ökat troligtvis pga ökad användning av ved. Växterna tar upp kadmium från marken.

Slutligen vedeldningens bidrag till luftföroreningar.

Utsläppen från vedeldning ligger konstant sedan början av 1990-talet. Detta är en naturlig förorening även om den inte är bra att andas in. Alla små vedpannor kan inte ha luftrening.

Dessa kolväten bryts ned i atmosfären förr eller senare, de flesta bryts ned snabbt. Inte lika allvarligt som att kvicksilver och bly släpps ut. Det är grundämnen som aldrig bryts ned.

Ansamlas då dessa ringformade kolväten i atmosfären? Nej Atmosfären städgumma tar nu vid, det som kallas hydroxylradikaler.

Jordens växtlighet avger mängder med kolväten som exempelvis metan och andra något större kolväten. Naturliga källor 1150 miljoner ton (isopren finns i störst mängd och den produceras i stora mängder av växter).

Mänskliga källor 142 miljoner ton (stora källor är lösningsmedel som aceton).

Totalt ca 1300 miljoner ton plus 600 miljoner ton metan.

Det mesta, omkring 97 % av dessa kolväten tas bort av hydroxylradikaler.

 

Det är nu helt klart bättre med luften än på 1970-talet.!!