Dagens bild 17 oktober 2018

Låt mig få presentera en professor

Hämtat från Wikipedia

I måndags skrev jag om att det varit ett bra år för fåglarna. Har sedan dess fått höra av en vän som är en mycket duktig fågelskådare och som kikat på fågelsträck vid Falsterbo och bekräftat att det tycks vara extra många fåglar som lämnar Sverige. Normalt sett lämnar omkring 500 miljoner fåglar Sverige varje år.

Staffan Ulfstrand skrev 2015 en intressant artikel om svenska fåglar i tidningen Forskning och Framsteg som det är bra att uppmärksamma.

Fler fåglar häckar i Sverige

Trots drastiska miljöförändringar klarar sig Sveriges fågelfauna alldeles utmärkt. Ljusast är framtidsutsikterna för generalisterna – fågelvärldens tiokampare. Det skriver biologen Staffan Ulfstrand, som här med hjälp av en färsk studie beskriver utvecklingen sedan mitten av 1800-talet.

https://fof.se/tidning/2015/4/artikel/fler-faglar-hackar-i-sverige

Han börjar artikeln så här ”Under de senaste århundradena har vi i allt snabbare takt byggt om vår omvärld till egen nytta. Inte ens i vårt relativt glesbefolkade land är en enda kvadratmeter helt oberörd av mänskliga aktiviteter. Allt är – eller håller på att bli – ett ”kulturlandskap” i någon av ordets bemärkelser. Många ser på denna genomgripande förändring med stor oro, eftersom de hört eller läst att den obönhörligen driver oss mot en ekologisk katastrof. Inte minst grundas denna pessimistiska framtidsvision på uppfattningen att vår djurvärld håller på att utarmas och att detta medför de allvarligaste konsekvenser för oss människor.”
 

Mitt i artikeln läser vi: ”Överraskande nog visar det sig att artrikedomen i Sveriges häckfågelfauna har förändrats i samma takt under de två tidsperioderna: med ungefär 2,5 nytillkomna och 0,75 utgångna arter per decennium. Alltsedan mitten av 1800-talet har vi således kunnat fröjda oss åt en nettoökning av häckfågelfaunans artrikedom med strax under två arter per decennium. Detta har lett till att det i dagsläget regelbundet häckar omkring 250 fågelarter inom Sveriges gränser……………………………….Man kan alltså konstatera att då ungefär lika många häckfågelarter ökar respektive minskar i antal, finns det absolut inga tecken på en inledd eller förestående faunakollaps.”

 

Han avslutar artikeln så här: ”Man kan inte annat än häpna över det naturliga urvalets förmåga att utrusta våra fågelarter, så att flertalet klarar sig även under i rum och tid snabbt skiftande omvärldsbetingelser. Om världen fortsätter att förändras på ungefär samma sätt som hittills, är det troligt att ett antal nordliga och specialiserade arter försvinner, men in från söder kommer i gengäld minst lika många tiokampare, som duger till lite av varje.”


Det förändrade jordbrukslandskapet har gjort att vissa fåglar som storspov, tofsvipa, sånglärka, buskskvätta, stare, ortolansparv och gulsparv har minskat men exempelvis har ladusvalan ökat vilket jag själv har konstaterat. Stora fåglar som tranor, gäss och svanar ökar i antal och så rovfåglar förstås.


För några år sedan gjorde jag en sammanställning av antalet häckande arter i Stockholm som också faktagranskades av profUlfstrand. Den visade att ungefär hälften av alla Sveriges häckande fågelarter häckar i de centrala delarna av Stockholm.

Se http://lagmansnatursida.se/scroll/Tabell%20over%20faglar.pdf