Dagens bild  vecka 46 november 2017

Detta är en bra fråga som ställs i SvD. Vi blev i vår skola påminda om vad skolverket skriver i denna fråga.

https://www.svd.se/ar-niqab-i-skolan-forenlig-med-skollagen

https://www.skolverket.se/regelverk/juridisk-vagledning/elever-med-heltackande-sloja-i-skolan-1.165928

Jag reagerade på detta spontant och skickade följande lilla skrivelse till alla mina kollegor.

Om skolverkets katastrofala skrivelse angående muslimska elever och deras heltäckande klädsel.

1.    ”Klädsel är något som normalt bestäms av individen själv. Utgångspunkten för skolan är att visa respekt för enskilda elevers val av klädsel och liknande, särskilt när det är fråga om religiösa uttryck”.Tror inte att elever själv väljer att täcka sitt ansikte, detta är ett påbud från religiösa äldre män i den grupp som eleverna kommer ifrån.

2. ”År 2006 infördes nya bestämmelser om diskriminering som innebär att det inte är möjligt för skolan att ha generella förbud mot heltäckande slöja.” En heltäckande slöja är diskriminerande för den person som påtvingas detta genom sin religiösa indoktrinering. Jag som lärare vill inte stödja denna diskriminering. Ska vi se på dessa bestämmelser som en rekommendation eller har riksdagen fastställt detta som en lag? Stöder diskrimineringslagen diskriminerande strukturer från andra länder?

3. ”Lärarens ansvar att anpassa undervisningen”. I en sekulär skola ska inte undervisningen behövas anpassas till religiösa regler eller ska vi bakvägen införa religiöst inflytande i skolan, i denna skola som har frigjorts från religiöst inflytande. Något som jag själv upplevt under min skoltid.

I mitt Sverige diskriminerar vi inte människor, i mitt Sverige bekämpar vi diskriminerande strukturer oavsett det är politiska, religiösa, patriarkala eller andra strukturer.

I mitt Sverige möts vi ansikte mot ansikte och vi tar alla i hand. I mitt Sverige behandlar vi alla lika. Vi reagerar mot diskriminering av människor. I mitt Sverige ska skolan vara ett bålverk mot diskriminering.

Definition av ”diskriminering: av latin discriʹmino ’avskilja’, särbehandling av individer eller grupper, vilken innebär ett avsteg från principen att lika fall skall behandlas lika”. Def hämtad från nätet.

I min svenska skola ska alla elever ska behandlas lika och vi vill inte att diskriminerande strukturer ska få sätta agendan. Finns det någon som har en annan syn?

Skolverkets skrivelse innebär att jag som lärare i Sverige ska understödja diskriminerande strukturer, religiösa strukturer som diskriminerar det ena könet, att särskilja/avskilja  individer, discrímino som definitionen ovan säger.

Jag kan inte motverka den diskriminering som kan ske i ett hem men i min skola ska jag motverka alla former av diskriminering.

Därför förbjuder jag all form av synlig/osynlig diskriminering i mitt klassrum. Alla ska kunna mötas ansikte mot ansikte.

I och med den stora invandringen från i första han MENA-länder (MiddleEast, North Africa) har ett religionspolitiskt samhällssystem kallat islam trängt in i det svenska samhället. Islam är inte bara en religion, det är ett samhällsystem.

Detta samhällsystem är en kopia av den primitiva judendomen som den framträder i GT. Denna judendom var ett eget samhällsystem med egen lagsamling, Mose lag som reglerade allt i livet. De vuxna männen var tvungna att bli soldater och döda otrogna människor för att Guds vilja skulle uppfyllas.

På samma sätt har Islam sin motsvarande lagsamling, Sharia som reglerar muslimska människors liv i detalj och i denna lagstiftning föreskrivs det jihad för unga män som är sunda till sinnes. Muhammed, som är den stora förebilden för alla muslimska män, planlade och utförde krig för att Allahs vilja skulle bli utförd. För en sammanfattning av vad sharialagen säger om jihad se http://www.lagmansnatursida.se/scroll/sharialagen.pdf

Detta religiösa samhällsystem var och är diskriminerande mot alla människor som var/är ickemuslimerliksom det judiska och detta fortsätter än i dag. Detta samhällsystem diskriminerar kvinnor enligt den syn på diskriminering vi har i vårt land.

Sharialagen gäller för alla troende muslimer idag. Två framträdande exempel vill jag ta fram för de som inte är så insatta i detta samhällssystem.

45 muslimska länder har skrivit under Kairodeklarationen från 1990,de muslimska ländernas (http://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/FMRpdfs/Human-Rights/cairo.pdf) , egen version av de mänskliga rättigheterna. I denna sägs det fyra gånger att alla rättigheter är underställda sharia. I företalet sägs det att ”the Islamic Ummah which Allah made as the best community(Community = samhälle)… to guide all humanity which is confused because of different and conflicting beliefs and ideologies and to provide solutions for all chronic problems of this materialistic civilization”. Islam är ett samhällssystem gjort av Allah, punkt slut.

I Ammandeklarationen, som kommer efter på 2000-talet, “The amman Message”(http://ammanmessage.com/) som är ett dokument undertecknat av muslimska lärde från hela världen, även Sverige, sägs det att för att vara en muslim ska man tro på Allah, på hans profet Muhammed, följa de fem pelarna och underställa sig någon av de åtta officiella shariavarianterna. Mao utan att acceptera sharia är man ingen riktig muslim. Denna religiösa samhällslag måste accepteras. Det ursprungliga uppsåtet med denna deklaration var att få muslimer att sluta med att avfälligförklara varandra något som ofta görs mellan sunni och shia.

Vi har en lag om religionsfrihet i vårt land men när jag läser denna lag kan jag omöjligtvis få det till att andra människor har rätt till att införa ett annat samhällssystem,religiöst eller icke,undan för undan i vårt land eller att införa religiösa strukturer som diskriminerar vissa människor.

Vi måste som svensk skola bekämpa diskriminerande strukturer oavsett varifrån de kommer.

Skolverkets skrivelse är katastrofal minst sagt. Vi bör i vår skola ha en gemensam syn på diskriminering och diskriminerande strukturer. Eller kan det vara så att denna diskrimineringslag som det hänvisas till skyddar diskriminerande strukturer?

Nu kommer vi till detta samhällssystems allra främsta diskriminering av människor som är mycket avslöjande och vilken är mycket värre än denna diskriminering som behandlats ovan. Hur man behandlar sin egna säger mycket om detta samhällssystems innersta väsen. Vi bör fråga oss om vi ska respektera detta för oss nya samhällssystem.

Sharialagen reglerar hur en person ska behandlas som vill lämna detta samhällssystem, denna religion.

Det sägs att om en person som nått puberteten och är sund till sinnes och vill lämna islam att han ska avrättas.  S 595 i shafivarianten av sharialagen. En sådan person får en till tre dagar på sig att ändra på sig, annars dödsstraff enligt sharia. Alla muslimska länder tillämpar inte denna lag fullt ut men ett flertal länder gör det. Men inga muslimska länder har tagit bort detta lagrum ur sharialagen. Och enskilda klaner tar saken i egna händer för de är påverkade av sharialagen. Se karta nedan för att se vilka länder som inför denna sharialagstiftning i sin egen lagstiftning på ett eller annat sätt.

Varför ska vi i svensk skola respektera en religion/samhällssystem som inte respekterar sina egna medlemmars fria vilja? Utan att när de vill lämna detta system ska inte bara deras mänskliga rättigheter tas ifrån dem, utan livet ska också tas ifrån dem. Det är det som sägs i deras ”gudomliga lag”.

Borde vi inte både natt och dag kritisera detta samhällsystem, denna religion istället för att anpassa oss till denna?

Detta är några synpunkter i all hast på detta dokument som skolverket har sänt ut. Ett katastrofalt dokument.

Efter att jag skickat iväg min skrivelse hittade jag följande i ett examensarbete:

Skolan i det pluralistiska samhället –  en kulturell mötesplats 

 Anette Hagman-Johansson 2012

Examensarbete

I en juridisk utredning som Skolverket gjorde 2003 (efter att två av Burgårdsskolans elever burit heltäckande slöja, nikab, i skolan), angående skolans förhållningssätt till ansiktsslöja menar man att ordningen kan störas av kvinnor som bär ansiktsslöja eftersom detta kan förorsaka bråk mellan elever och skapa ”obehags- eller otrygghetskänsla hos andra elever.” Det kan också vara svårt att fastställa elevens identitet till exempel vid provtillfällen och även äventyra säkerheten vid kemi- och fysiklektioner och andra lektioner där tekniska anordningar hanteras. Skolan ska vara en neutral plats just i religiösa sammanhang menar Skolverket. (Skolverket 2003)  s 10

Här kommer det viktiga

Skolsköterskan Nina säger att några av de problematiska kulturmötena gäller tjejer med slöja (obs heltäckande). De har den mest av tradition. Flickorna vill leva i vår kultur men det krockar med den kultur de har hemma. De lever i två världar. De vill vara med sina svenska kompisar men väldigt mycket är förbjudet för dem. Det gäller nästan alltid tjejer. Nina säger sig ha haft många olyckliga samtal med unga tjejer som vill bli som sina svenska kompisar. Flera av dem har varit bortförlovade, tvångsförlovade med äldre män. Vissa har svårt med beröring, av religiösa skäl eller av andra orsaker, och är mycket olyckliga och ensamma i sin situation. Alla har naturligtvis rätt till sin egen kropp och kan neka till beröring, men för en del elever är det förlösande att få rent fysisk kontakt med någon. ”Jag brukar fråga om jag får ge en kram och oftast säger de ja.”  s 18

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:533311/FULLTEXT01.pdf

Dessa tjejer mår dåligt vilket inte är svårt att förstå och detta stycke berör mig varje gång jag läser det.

Nåväl nu ska jag skriva om denna skrivelse så att det blir en skrivelse till skolverket och jag hoppas att fler lärare vill vara med och skriva under denna skrivelse.