Dagens Bild - 2 mars  2016

Större bild

Nedhuggningen av skog i Amazonas, hur stor är den? På denna karta ser du de nedhuggna områdena i gult, violett, rött och lite svart.

Har tidigare jämfört olika uppgifter och hamnade då på att ca 12 till 13 % av regnskogen i Amazonas är nedhuggen för odlingsändamål, speciellt i Rhodonia och betesmark för nötkreatur. En del mark har även återbeskogats. De högsta beräkningarna står WWF och SNF för 17 % respektive 20 %, (fyra femtedelar finns kvar enligt Sveriges Natur nr 5 2014) Kartan ovan hittar du mha följande länk
http://news.mongabay.com/2015/10/deforestation-declines-in-the-amazon-rainforest/

Följande källa till beräkningarna av nedhuggningen beskriver sig själv så här: Imazon is a non-profit research institution classified as a Civil Society Public Interest Organization (OSCIP), whose mission is to promote sustainable development in the Amazon through studies, support for public policy formulation, broad dissemination of information and capacity building. The institute was founded in 1990, and its head office is located in the city of Belém, Pará, Brazil. In 24 years of operation Imazon has published more than 300 technical papers, of which about 180 in scientific journals. The Institute has also published 111 books, and mote than 150 technical and public policy articles.

http://imazon.org.br/imprensa/raisg-study-reveals-that-amazon-deforestation-tends-to-decrease-but-remains-too-high/?lang=en

De skriver följande under rubriken: ”RAISG study reveals that Amazon deforestation tends to decrease but remains too high”

Nedhuggningen minskar men är fortfarande för hög. ”The Amazonian Network of Georeferenced Socio-Environmental Information (RAISG) reveals in a recent publication that the loss of original forest cover of the Amazon rainforest decelerated between 2000 and 2013 relative to the 1970-2000 period. Despite this deceleration, figures remain high within the entire region for the three periods analyzed (200-2005-2010-2013). The study estimates that 222,248 km 2 were deforested in the region between 2000 y 2013, an expanse equivalent to the territory of the United Kingdom.”

Under 2000-talet har en yta på drygt 220 000 kvadratkm blivit nedhuggen ungefär lika mycket som halva Sverige. Den samlade nedhuggningen är nu ca 13 % av regnskogsarealen.

Deforestation in the Amazon (1970-2013) is the title of this study, which analyzes historic and recent deforestation trends in all the countries of the Amazon region. The cumulative deforestation up to 2013 corresponds to 13.3% of the original forest cover of the Amazon, according to this analysis. The largest loss of original forest cover (9.7%) took place between 1970 and 2000, and the remaining 3.6% loss happened between 2000 and 2013.”

I alla länder ser vi en minskning om än liten som i Franska Guyana, ett undantag är Venezuela där nedhuggningen ökar och med tanke på ekonomin där kommer det kanske att fortsätta så ett tag till. Se diagrammet nedan.

Amazonasområdet omfattar 7 miljoner kvadratkm varav 5,5 miljoner är regnskogsmark enligt https://en.wikipedia.org/wiki/Amazon_rainforest

13 % av 5,5 miljoner är drygt 730 000 kvadratkm.

Olika återbeskogsningsprojekt är på gång, se exempelvis http://reforestation.elti.org/resource/410/ men det finns motstånd mot detta http://ourworld.unu.edu/en/mighty-agro-lobby-threatens-reforestation-of-amazon

Miljöorganisationer har en tendens att förstora företeelser som de anser är negativa. Ett exempel finns nedan från SNF:s tidskrift Sveriges Natur nr 5 2014.

Titta nedan på de bruna områdena, de omfattar även viktiga delar av den brasilianska cerradon, savannen. Om denna sägs det i Wikipedia.

Cerradon är den savann i världen med störst biologisk mångfald. Vissa delar av regionen domineras av stora slättområden där gräs utgör merparten av vegetationen. Andra delar av regionen är mer skogslika. Mellan dessa ytterligheter finns en rad olika naturtyper.

I regionen finns minst 10 400 arter av kärlväxter, 780 arter av fiskar, 180 arter av reptiler, 837 fågelarter och 195 arter av däggdjur. De flesta av dessa arter finns endast i Cerradon (Cavalcanti 1999). Större rovdjur i regionen är bland annat , reptiler, jaguar,manvarg, ozelot och jätteutter. Bland de stora växtätarna kan nämnas låglandstapiren och pampashjorten. I regionen finns också ett flertal arter av apor. (men det går inte att jämföra med savannen i Afrika när det gäller växtätare)

Det varierade växt- och djurlivet i regionen är starkt hotat av olika mänskliga verksamheter. I synnerhet kommer hotet från den storskaliga odlingen av sojabönor samt bränning av vegetation för framställning av träkol. För att skona en del av regionen från alltför påtaglig mänsklig verksamhet har två större nationalparker upprättats, i Chapada dos Veadeiros nationalpark och i Emas nationalpark.”

Blå linje, exempelvis en del av cerradon som gränsar till Amazonas.

Det är intressant att jämföra SNF:s karta med den riktiga karta överst. SNF:S karta visa på mycket mer nedhuggning.

Kartan nedan visar den brasilianska cerradon savannen.