Dagens Bild - 10  maj  2013

Bildkälla Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Mekong_Delta

Mekongflodens delta i södra Vietnam. Ett bördigt men tättbefolkat område. Precis utanför kusten ser du ett brunt band i vattnet. Det är sediment som förs ut med floden och som normalt sett bygger ut deltat. Minskar däremot sedimenttransporten ut i havet kommer havets vågor att undan för undan erodera bort delar av deltat vilket visades igår med  Mississippideltat. Det var samma sak som hände med nildeltat när Assuandammen byggdes. Men när samma sak sker med mekongdeltat blir det på SVT klimatförändringar. Läs vidare på  bloggen

 
Mekong Delta in southern Vietnam. A fertile but densely populated area. Just off the coast, you can see a brown belt in the water. That is the sediment that is discharged by the river and normally expands the delta. Will the sediment transport into the sea decrease, the sea waves will gradually erode away parts of the delta, which was shown yesterday with the Mississippi Delta. It was the same thing that happened to the Nile Delta when the Aswan Dam was built. But when the same thing happens with the Mekong Delta it will be interpreted in SVT as climate change.Please read the blog